Категория: Други

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръча с предмет: „ Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обезщетение по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-101/15.10.2019г. по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръча с предмет: „Реализация на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за въвеждане на енергоефективни мерки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Стара Загора ”

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44,ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне под наем на техника за осъществяване дейността на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора“.

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации – „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”.

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации -„Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации – „Организация и управление на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Покана за провеждане на пазарни консултации -„Консултантски услуги за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на идейните инвестиционни проекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, финансиран по ОПОС 2014 -2020”

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД